แบบทดสอบ ออนไลน์

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Available Courses

  •   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบรรยาย และอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ยานี11 กาพย์ฉบัง16 กาพย์สุรางคนางค์28 โคลงสี่สุภาพ แล้วจับใจความสำคัญ   จากเรื่องที่อ่าน และเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่่าน ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบทแล้วเขียนสื่อสาร คัดลายมือได้ด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวยอย่างมีมารยาท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจของงานเขียนประเภทชักจูงและโน้มน้าวใจ เปรียบเทียบคำที่มีความหมายและคำยากในบริบทต่างๆ บอกข้อสังเกตและระบุเหตุและผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ วิธืการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตอย่างมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด           

      สรุปเนื้อหา วิเคราะห์เหตุผล อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุป ความรู้ข้อคิดเห็นจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานที่กำหนดหรือบทร้อยกรองตามความสนใจ จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยมาแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี11 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริงได้

      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

  • จำนวน 0.5 หน่วย เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ การวิเคราะห์การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศ


  • ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ การวิเคราะห์การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศการเบี่ยงเบนทางเพศSite news

(No news has been posted yet)

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 Today Wednesday, 16 October 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31