ข่าวประกาศการรับสมัคร นักเรียน


--------------------------------------------------------------------

กำหนดการมอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

หลักฐานประกอบการมอบตัวพร้อมสำเนาเอกสาร  ดังนี้
1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อนักเรียน  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อบิดา  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  ที่ปรากฏชื่อมารดา  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
4.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา- มารดา  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
5.  สำเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (นำฉบับจริงมาแสดง)
6.  รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ขนาด  1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ   ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป 
7.  สำเนาหน้าประวัติการได้รับวัคซีนที่มีหัวตาราง“บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน” (สมุดสีชมพู / ถ้ามี) เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

--------------------------------------------------------------------

เข้าหน้าหลัก